Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Nye husordensregler fra 02.04.2014

 

Husordensregler

 

For å skape størst mulig trivsel i vårt borettslag er alle tjent med at vi tar hensyn til

hverandre, og at vi samarbeider og deltar i fellestiltakene.

Vi har både rettigheter og plikter. Vi har rett til å leve et privatliv som vi ønsker, samtidig

som vi har plikt til å respektere andres.

Vi må alle vise interesse for å gjøre vårt indre bomiljø så trygt og trivelig som mulig.

Derfor bør all unødig kjøring og parkering unngås.

Beboerne skal derfor parkere på sine respektive parkeringsplasser/garasjer.

Andre parkeringsplasser er beregnet for besøkende.

2) Barn og ungdom har rett til å leke på borettslagets område, men ta hensyn til blomster

og busker, og til andre som benytter området.

3) Husdyrhold er tillatt under følgende forutsetninger.:

Anskaffelse av husdyr meldes styret for registrering.

Dyrehold ikke skal være til sjenanse for andre.

Dyreeieren skal omgående plukke opp avføring fra borettslagets eiendom.

Avføring er organisk avfall som skal kastes i den «brune beholderen» sammen med matavfallet.

-Brukt sand kastes i spesialposer som lukkes for lukt.

Lufting av hunder foretas utenfor borettslagets eiendom.

4) Lyd fra musikkanlegg, selskapelighet o.a. kan være en plage for naboene, særlig kvelds

og nattestid.

Man må iaktta vanlig hensynsfullhet og ellers innrette seg i forståelse med naboer.En god

regel er å gi naboene beskjed før evt. selskapet som kan skape forstyrrelser, avholdes.

Banking og boring må unngås mellom kl. 21:00 og 07:00 gjelder hverdager.

Søn- og bevegelige helligdager skal det ikke være aktiviteter som forstyrrer naboene.

Det vil si boring, snekring, plenklipping.

Plenklipping på fellesareal kan gjøres på søndag etter kl. 13:00 dersom det ikke har vært

muligheter på hverdager p.g.a. værforbehold.

5) Festing av antenner, markiser, skilt o.l. Til yttervegg/tak må ikke finne sted uten skriftlig

tillatelse fra styret.

6) Snørydding foretas av hver enkelt borettshaver i den utstrekning det er nødvendig

innenfor det areal som naturlig hører til den leilighet vedkommende bor i.

7) Fremleiere må godkjennes av styret. Borettshaver har ansvar overfor laget for skader og

ulemper som laget eller andre måtte få av hans fremleier.

8) Hensetting over lengre tid av kjøretøyer, båter etc. Som ikke er i forsvarlig stand skal

ikke forekomme på borettslagets område. Borttauing på eiers regning etter 14 dagers

skriftlig varsel. Eventuelle unntak til regelen må godkjennes av styret.

Melding fra styret eller Nedre Buskerud Boligbyggelag til borettshaver ved rundskriv eller

oppslag eller på annen måte, skal gjelde på samme vis som husordensreglenes

bestemmelser.

Vedtak gen.fors. 2. april 2014

Disse står også under "Nyttig"


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.