Retningslinjer for valgkomiteens arbeid

 • Finne kandidater for å kunne ha en forsvarlig kontinuitet i styrearbeidet.
 • Alle juridiske eiere kan forespørres som kandidat til tillitsverv.
 • Kandidater som har sittet ferdig sin periode i styret, skal fristille sine plasser for nye styremedlemmer.
 • En valgkomité skal alltid innhente samtykke før kandidaturet fremmes. 
 • Valgkomiteen legger frem et forslag til ny styresammensetning, som komiteen synes best egnet som kandidater til et nytt styre. 
 • Valgkomiteens forslag er derfor kun en anbefaling til generalforsamlingen over kandidater de mener kan gjøre en god jobb i styret.
 • NB! Det er fullt mulig å fremme benkeforslag på andre kandidater enn de som valgkomiteen har funnet frem til.
 • Nytt styre blir valgt av generalforsamlingen som er en endelig avgjørelse etter flertallsvalg som er fremkommet etter forslag som legges frem på årsmøtet både skriftlig og muntlig.
 • NB! Benkeforslag er kun tillatt for å fremme kandidatur til styremedlemmer.
 • Andre forslag SKAL være levert styret innen fristens utløp for behandling og utforming av styrets innstilling til vedtak.
 • Vi håper dette vil klare opp enkelte misforståelser over valgkomiteens arbeid, og at beboerne møter forberedt.

For Bjørnstadfeltet Brl.
Sven Erik Jacobsen
19/11-2012