Nyttig

Husordensregler

 • For å skape størst mulig trivsel i vårt borettslag er alle tjent med at vi tar hensyn til hverandre, og at vi samarbeider og deltar i fellestiltakene.
 • Vi har både rettigheter og plikter. Vi har rett til å leve et privatliv som vi ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres.
 • Vi må alle vise interesse for å gjøre vårt indre bomiljø så trygt og trivelig som mulig.
 • Derfor bør all unødig kjøring og parkering unngås.
 • Beboerne skal derfor parkere på sine respektive parkeringsplasser/garasjer.
 • Andre parkeringsplasser er beregnet for besøkende.
 • 2) Barn og ungdom har rett til å leke på borettslagets område, men ta hensyn til blomster og busker, og til andre som benytter området.
 • 3) Husdyrhold er tillatt under følgende forutsetninger.:
 • Anskaffelse av husdyr meldes styret for registrering.
 • Dyrehold ikke skal være til sjenanse for andre.
 • Dyreeieren skal omgående plukke opp avføring fra borettslagets eiendom.
 • Avføring er organisk avfall som skal kastes i den «brune beholderen» sammen med matavfallet.
 • -Brukt sand kastes i spesialposer som lukkes for lukt.
 • Lufting av hunder foretas utenfor borettslagets eiendom.
 • 4) Lyd fra musikkanlegg, selskapelighet o.a. kan være en plage for naboene, særlig kvelds og nattestid.
 • Man må iaktta vanlig hensynsfullhet og ellers innrette seg i forståelse med naboer.En god regel er å gi naboene beskjed før evt. selskapet som kan skape forstyrrelser, avholdes.
 • Banking og boring må unngås mellom kl. 21:00 og 07:00 gjelder hverdager.
 • Søn- og bevegelige helligdager skal det ikke være aktiviteter som forstyrrer naboene.
 • Det vil si boring, snekring, plenklipping.
 • Plenklipping på fellesareal kan gjøres på søndag etter kl. 13:00 dersom det ikke har vært muligheter på hverdager p.g.a. værforbehold.
 • 5) Festing av antenner, markiser, skilt o.l. Til yttervegg/tak må ikke finne sted uten skriftlig tillatelse fra styret.
 • 6) Snørydding foretas av hver enkelt borettshaver i den utstrekning det er nødvendig innenfor det areal som naturlig hører til den leilighet vedkommende bor i.
 • 7) Fremleiere må godkjennes av styret. Borettshaver har ansvar overfor laget for skader og ulemper som laget eller andre måtte få av hans fremleier.
 • 8) Hensetting over lengre tid av kjøretøyer, båter etc. Som ikke er i forsvarlig stand skal ikke forekomme på borettslagets område. Borttauing på eiers regning etter 14 dagers skriftlig varsel. Eventuelle unntak til regelen må godkjennes av styret.
 • Melding fra styret eller Nedre Buskerud Boligbyggelag til borettshaver ved rundskriv eller oppslag eller på annen måte, skal gjelde på samme vis som husordensreglenes bestemmelser.

Vedtak gen.fors. 2. april 2014