Nyttig

Søknad om bruksoverlating/utleie av hele boligen

Borettslagets navn: _____________________________

Andelseiers navn: _____________________________

Adresse: _____________________________

_____________________________

Jeg søker med dette om å overlate bruken av bolig til:

Navn: _____________________________

Adresse: _____________________________

Bruken skal overlates i perioden fra ___________ til ___________

Hvis andelseier, eller andelseiers nærstående som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr 3, har

bodd i boligen i ett av de siste to årene kan bruken av boligen overlates til andre uten at det er

nødvendig å angi noen grunn. I andre tilfeller kreves særlig grunn som nevnt i borettslagslovens § 5-6

første ledd nr 1-4.

1. Har andelseier eller person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr 3 bodd i boligen

minst ett av de siste årene?

􀂆 Ja 􀂆 Nei

2. Hvis svaret på spørsmål 1 er nei, angi hvilken særlig grunn som foreligger for overlating av

bruken, jf borettslagsloven § 5-6 første ledd nr 1-4:

Dersom det foreligger noen spesielle forhold eller avtaler som styret bør gjøres oppmerksom på,

benytt kommentarfeltet nedenfor.

Så lenge bruken overlates til andre skal andelseier være tilgjengelig for styret, og styret skal alltid

være orientert om hvor andelseier befinner seg.

Min midlertidige adresse vil være: __________________________________________

Telefon: ________________ Mobil: ________________ E-post: ________________

Undertegnede er kjent med at bruksoverlatingen ikke reduserer andelseiers plikter overfor

borettslaget.

_________________________________________________

Sted: Dato: Andelseiers underskrift: