Nyttig

Søknad om dyrehold

Borettslagets navn:  Bjørnstadfeltet Borttslag

Andelseiers navn: _____________________________

Adresse: Bjørnstadveien ____

 

Jeg søker med dette om å få holde følgende dyr/rase: ___________________________________

I henhold til borettslagsloven fjerde ledd siste punktum kan ordensreglene i borettslaget ha et forbud

mot dyrehold, men en andelseier kan sette seg over dette forbudet hvis følgende vilkår er oppfylt.

 

- At en har gode grunner for dyrehold

- At dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige andelseierne

Er det noen særskilte grunner for dyreholdet?

􀂆Ja 􀂆 Nei

Hvis svaret på spørsmålet er ja, angi hvilken særlig grunn som foreligger.

____________________________________________________

____________________________________________________

 

Dersom søknaden innvilges forplikter jeg meg å overholde følgende regler:1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg mv.

3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed og lignende.

4. Jeg forplikter meg til å merke dyret med eiers navn og telefonnummer, eventuelt foreta øremerking eller chipmerking hos veterinær.

5. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere.

Dersom det fremsettes berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt,bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

Undertegnede søker med dette om dyrehold i borettslaget, og forplikter med denne underskrift åholde borettslagets ordensreglement om dyrehold samt reglene som er gjengitt på denne søknad.

_________________________________________________

Sted: Dato: Andelseiers underskrift: