VEILEDNING TIL VALGKOMITÉ/STYRET

Det er valgkomitéens oppgave å foreslå kandidater til ledige verv i styret til generalforsamlingen/årsmøtet. Varamedlemmer til styret er valgkomite.
Det vil være en fordel for komitéen å sette seg inn i styrets oppgaver slik at de kan informere eventuelle kandidater om disse og dermed også finne ut hvilke av kandidatene, som har sagt seg villig til å påta seg verv, som er best egnet til dette.
Man kan med fordel også informere om at hvert enkelt selskap har en egen konsulent hos NBBO som kan kontaktes ved spørsmål, og at NBBO arrangerer flere kurs med tanke på opplæring av nye styremedlemmer.

 • Komitéens oppgave er å finne én kandidat de mener er best egnet til hvert enkelt verv. Ikke så mange kandidater som mulig. Vær oppmerksom på at det er tillatt med benkeforslag på selve generalforsamlingen/årsmøtet, enten som motkandidat til ett av komitéens forslag eller der hvor komitéen ikke har funnet en kandidat.

 • I vedtektene til boligselskapet står det under punktet «Styrets og dets vedtak» (eller lignende) hvor mange styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer som boligselskapet skal ha.

 • Hvordan finne kandidater?

  • -  Ta kontakt med sittende styre og hør om de som er på valg ønsker å stille til

   gjenvalg, dersom dere mener disse er de rette kandidatene.

  • -  Det er også mulig å ta kontakt med andre potensielle kandidater. Spør direkte de

   dere mener kan passe.

  • -  Om dere ikke har noen kandidater så kan dere henge opp oppslag, legge brev i

   postkassene, banke på dørene til eierne.

  • -  Dersom dere ikke finner noen kandidater som bor i boligselskapet så ta kontakt

   med NBBO som har en liste med eksterne styrelederkandidater som kan

   kontaktes.

  • -  Det er ikke noe krav om at styremedlemmer skal verken eie eller bo i

   boligselskapet.

 • Der det er mulig bør komiteen ha sendt inn sitt forslag til styret, innen fristen som styret har satt, slik at det kommer med i innkallingen til generalforsamlingen/årsmøtet. Da vil eierne bli informert og kan vurdere om de ønsker andre alternativer som de kan foreslå på selve årsmøtet.

 • Hvis det under selve valget blir foreslått en motkandidat, slik at det skal stemmes over to kandidater til samme verv, avgjøres dette ved ordinært flertall. Hvis det blir flere enn to kandidater kan dette løses ved at de to med flest stemmer i stemmerunde én blir stemt over på nytt.